Terugbetalingsbeleid

Terugbetalingsbeleid:

Het recht om het contract te herroepen


1. Een consument en een ondernemer met consumentenrechten kan de Verkoopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.


2. De tijdslimiet gespecificeerd in sec. 1 begint met de overname van het Product door de Consument/Bedrijf met de rechten van een consument of door een andere persoon dan de door hem aangewezen vervoerder.


3. In het geval van een Verkoopovereenkomst die betrekking heeft op veel Producten die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd, loopt de in lid 1 genoemde datum vanaf de levering van de laatste zaak, batch of onderdeel.


4. In geval van een Verkoopovereenkomst, die bestaat uit het geregeld afleveren van Producten voor een bepaalde periode (abonnement), loopt de in lid 1 genoemde datum vanaf de ingebruikname.


5. In het geval van een andere Verkoopovereenkomst dan vermeld in paragraaf 2-4 hierboven, wordt de in sec. 1 loopt vanaf de datum van afsluiting.


6. De consument kan de verkoopovereenkomst herroepen door een verklaring van herroeping in te dienen bij de verkoper. Om de termijn voor herroeping van de Verkoopovereenkomst te halen, volstaat het dat de Consument / Ondernemer vóór het verstrijken van deze termijn een verklaring stuurt.


7. De verklaring kan per traditionele post of per e-mail worden verzonden door een verklaring naar het e-mailadres van de verkoper te sturen of door een verklaring in te dienen op de website van de winkel van de verkoper - de contactgegevens van de verkoper zijn gespecificeerd in § 3. De verklaring kan ook ingediend worden op het formulier waarvan het model Bijlage 1 bij dit Reglement vormt en een bijlage bij de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten, maar het is niet verplicht.


8. Indien de Consument de verklaring per e-mail verzendt, stuurt de Verkoper de Consument onverwijld naar het door de Consument opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping van de Overeenkomst.


9. Gevolgen van terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst:
A. in geval van herroeping van de verkoopovereenkomst wordt het contract als nietig beschouwd.
B. in geval van herroeping van de Verkoopovereenkomst, retourneert de Verkoper aan de Consument / Ondernemer over de consumentenrechten onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst, alle door hem gedane betalingen, daaronder begrepen de kosten van bezorging van de goederen, behoudens extra kosten die voortvloeien uit de door de Consument/Ondernemer als consument gekozen wijze van levering, anders dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze.
C. De terugbetaling zal door de Verkoper worden gedaan met behulp van dezelfde betaalmethoden die de Consument / Ondernemer heeft gebruikt op de rechten van de consument bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument / Ondernemer op de rechten van een consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing die hem niet kosteloos betrekken.
NS. De verkoper mag de terugbetaling inhouden totdat hij het product heeft teruggekregen of totdat het bewijs van de terugzending aan hem is geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
e. De Consument / Ondernemer met de rechten van de Consument dient het Product onverwijld, uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop hij de Verkoper op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van de Verkoopovereenkomst, terug te sturen naar het volgende adres: Hillwood Park, ul. Okolna 45, 05-270 Marki. De termijn wordt gehaald indien de Consument / Ondernemer met de rechten van de Consument het Product terugzendt vóór de termijn van 14 dagen.
F. De Consument / Ondernemer met de rechten van de Consument draagt de directe kosten van terugzending van het Product, inclusief de kosten van terugzending van het Product, indien het Product door zijn aard niet per gewone post kon worden teruggezonden.
G. De Consument / Ondernemer met de rechten van een Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een ander gebruik dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.


10. Als het product vanwege de aard van het product niet per gewone post kan worden geretourneerd, wordt informatie hierover, evenals over de kosten van het retourneren van het product, opgenomen in de productbeschrijving in de winkel.


11. Het herroepingsrecht van de overeenkomst wordt niet verleend aan de Consument / Ondernemer met de rechten van consumenten met betrekking tot de Verkoopovereenkomst:
a.waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens specificaties van de consument/ondernemer als consument of dienend om zijn individuele behoeften te bevredigen,
B. waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen, als de verpakking na levering is geopend,
C. waarbij het voorwerp van de dienst zijn zaken die na levering naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.

 

Klacht en garantie


1. De Verkoopovereenkomst heeft betrekking op nieuwe Producten. De Verkoper is verplicht het Product zonder gebreken (fysiek en wettelijk) te leveren.


2. Bij een gebrek aan Produkt heeft de klant het recht een klacht in te dienen op grond van de bepalingen over garantie in het Burgerlijk Wetboek.


3. Indien het Product een defect vertoont, kan de Klant:
a.een verklaring van prijsverlaging of intrekking van de verkoopovereenkomst afgeven, tenzij de verkoper het defecte product onmiddellijk en zonder onnodig ongemak voor de klant vervangt door een product dat vrij is van defecten of het defect verwijdert. Deze beperking is niet van toepassing indien het Product reeds door de Verkoper is vervangen of gerepareerd of de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om het Product te vervangen door een Product dat vrij is van gebreken of om het gebrek te verhelpen. De Klant die een Consument / Ondernemer is met de rechten van een consument kan, in plaats van het door de Verkoper voorgestelde gebrek te verhelpen, verzoeken om vervanging van het Product door een Product vrij van gebreken of, in plaats van het Product te vervangen, eisen dat het gebrek worden verholpen, tenzij het onmogelijk is om de zaak op een door de Klant gekozen wijze in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of buitensporige kosten met zich mee zou brengen. vergeleken met de door de Verkoper voorgestelde methode. Bij de beoordeling van de overschrijding van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het Product vrij van gebreken, het type en de ernst van het gebrek en het ongemak waaraan de Klant anders zou blootstaan
B. vervanging van het defecte Product door een product zonder defecten of verwijdering van het defect eisen. De Verkoper is verplicht het defecte Product te vervangen door een product dat vrij is van defecten of het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder onnodig ongemak voor de Klant. De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het onmogelijk is om het defecte Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst op de door de Klant gekozen manier of indien het buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de tweede mogelijke methode om de Verkoopovereenkomst na te leven. In het geval van een Klant die Ondernemer is, kan de Verkoper weigeren het Product te vervangen door een Product dat vrij is van gebreken of het defect te verwijderen, ook wanneer de kosten om aan deze verplichting te voldoen de prijs van het Product overschrijden. De kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van Verkoper.


4. Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij de in dit Reglement vermelde adressen van Verkoper. In de klacht neemt de Klant een omschrijving van het probleem op. Om de behandeling van de klacht te bespoedigen en te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om de gegevens van de persoon of entiteit die de klacht indient (naam en achternaam of volledige naam, contactgegevens) te verstrekken, evenals de reden van de klacht en de inhoud van het verzoek.


5. Verkoper zal de klacht onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, beantwoorden. Indien de Klant die een Consument / Ondernemer is met de rechten van een consument, vervanging van het artikel of verwijdering van het gebrek heeft geëist, of een prijsverminderingsverklaring heeft ingediend, waarin het bedrag wordt vermeld waarmee de prijs moet worden verminderd, en de Verkoper niet binnen 14 dagen op dit verzoek heeft gereageerd, wordt het verzoek geacht dit gegrond te achten.


6. De Klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht het Product af te leveren op het volgende adres: Hillwood Park, ul. Okolna 45, 05-270 Marki. In het geval van een Klant die een Consument / Ondernemer met consumentenrechten is, zijn de kosten van levering van het Product voor rekening van de Verkoper, in het geval van een Klant die een Ondernemer is, zijn de kosten van levering van het Product voor rekening van de Klant . 


7. Indien voor het Product garantie is verleend, wordt informatie daarover, alsmede de inhoud daarvan, opgenomen in de beschrijving van het Product in de Winkel.


8. In het geval van een Product dat onder de garantie valt, kan de Klant een klacht indienen over een defect Product:
a. gebruik maken van de rechten die voortvloeien uit de garantie - in dit geval maakt de klant reclame voor het product in overeenstemming met de garantie (bijvoorbeeld in de garantieservice), en mag de verkoper (als hij niet zelf garant staat) alleen een tussenpersoon zijn de klacht,
B. gebruikmakend van de rechten van de verkoper onder de garantie - in dit geval kan de klant een klacht indienen bij de verkoper onder de garantie overeenkomstig de bepalingen van deze § 11.


9. De klant kan de rechten onder de garantie uitoefenen voor fysieke gebreken van zaken, ongeacht de rechten die voortvloeien uit de garantie.

Buitengerechtelijke manieren om met klachten en regressie om te gaan


1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de Consument om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en verhaalmiddelen en de regels voor toegang tot deze procedures zijn verkrijgbaar op de kantoren en op de websites van poviat (gemeentelijke) consumentenombudsmannen, maatschappelijke organisaties die statutaire taken hebben omvatten consumentenbescherming, inspecties van de handelsinspectie en op de volgende internetadressen van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php en http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. De consument heeft bij voorbeeld de volgende voorbeeldmogelijkheden om buitengerechtelijke klachten en verhaalsmogelijkheden te gebruiken:
A. De consument heeft het recht zich te wenden tot een permanente minnelijke consumentenrechter als bedoeld in art. 37 van de wet van 15 december 2000
Meer over deze brontekst is vereist voor aanvullende vertaalinformatie over de handelsinspectie (Journal of Laws of 2014, item 148, zoals gewijzigd), met een verzoek om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit de met de verkoper gesloten overeenkomst.
B. De consument heeft het recht zich te wenden tot de provinciale inspecteur van Handelsinspectie, conform art. 36 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (Staatsblad van 2014, item 148, zoals gewijzigd), met het verzoek om een bemiddelingsprocedure te starten met betrekking tot de minnelijke regeling van het geschil tussen de consument en de verkoper.
C. De consument kan gratis hulp krijgen bij het oplossen van het geschil tussen hem en de verkoper, ook met behulp van de gratis hulp van de poviat (gemeentelijke) consumentenombudsman of sociale organisatie wiens wettelijke taken consumentenbescherming omvatten (inclusief de Consumentenfederatie, Vereniging van Poolse consumenten).

3. De klant heeft het recht gebruik te maken van buitengerechtelijke middelen voor klachten- en verhaalsbehandeling. Daartoe kan hij een klacht indienen via het EU ODR-internetplatform dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.